کار در کنار هم |work together   صبح زود، کشاورزی در حال کار در مزرعه است. اما او تنها نیست عنکبوتی را هم می بینید که او هم در حال ساختن آشیانه اش است و این یعنی کار در کنار هم! این عکس توسط  "مالگورتازا والکوسکا" (Malgorzata Walkowska )  به ثبت رسیده است.
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

کار در کنار هم

کار در کنار هم |work together   صبح زود، کشاورزی در حال کار در مزرعه است. اما او تنها نیست عنکبوتی را هم می بینید که او هم در حال ساختن آشیانه اش است و این یعنی کار در کنار هم! این عکس توسط  "مالگورتازا والکوسکا" (Malgorzata Walkowska )  به ثبت رسیده است.