وحشی و رها | Wild Abandon   این عکس توسط " هیروکی اینوئه " ( Hiroki Inoue ) به ثبت رسیده است. او در اینباره می گوید : " بوی بهار هوا را پر کرده بود و دو روباه قرمز بر روی تپه ای برفی در منطقه ی " Biei " در حال مسابقه با یکدیگر بودند ، این تپه در شهر " Hokkaido " ژاپن قرار دارد . روباه های قرمز را می توان در زیستگاه های مختلف در سراسر جهان یافت. آن ها در فصل زمستان جفت گیری می کنند. "
دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

وحشی و رها |

وحشی و رها | Wild Abandon   این عکس توسط " هیروکی اینوئه " ( Hiroki Inoue ) به ثبت رسیده است. او در اینباره می گوید : " بوی بهار هوا را پر کرده بود و دو روباه قرمز بر روی تپه ای برفی در منطقه ی " Biei " در حال مسابقه با یکدیگر بودند ، این تپه در شهر " Hokkaido " ژاپن قرار دارد . روباه های قرمز را می توان در زیستگاه های مختلف در سراسر جهان یافت. آن ها در فصل زمستان جفت گیری می کنند. "

مینا جعفری