بهار در خانه | عکس برگزیده روز نشنال جئوگرافیک

Spring Housekeeping | Natinal Geographic's Photo Of The Day

"جیم برندنبرگ" (Jim Brandenburg)  عکاس نشنال جئوگرافیک در سال 2014، 93 روز را از بهار عکاسی کرده است. این تصویر مربوط به روز 67 ام از پروژه اوست و  عنکبوتی را نشان می دهد که بر روی سبزه هاست. او این تصویر را در شهر زادگاهش "مینستوتا" (Minnesota) ثبت کرده است.
دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

بهار در خانه |

بهار در خانه | عکس برگزیده روز نشنال جئوگرافیک

Spring Housekeeping | Natinal Geographic's Photo Of The Day

"جیم برندنبرگ" (Jim Brandenburg)  عکاس نشنال جئوگرافیک در سال 2014، 93 روز را از بهار عکاسی کرده است. این تصویر مربوط به روز 67 ام از پروژه اوست و  عنکبوتی را نشان می دهد که بر روی سبزه هاست. او این تصویر را در شهر زادگاهش "مینستوتا" (Minnesota) ثبت کرده است.

الهه افهامی