شنبه شب در بهاری گرم | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Saturday Night in Hot Springs |  National Geographic Photo Of Day

 این تصویر در خیابان اصلی کافه  "مونتانا "  Montana به ثبت رسیده است. چند دوست را می بیند که از کافه بیرون آمده اند و در خیابان خلوت روبه روی کافه در حال گپ زدن و بازیگوشی هستند. این تصویر در یک شنبه شب معمولی در روزهای گرم بهاری توسط عکاس"کاسترن باکمن "  Carsten Bockermann گرفته شده است.
post-1495513413883-commentsasdasd
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

شنبه شب در بهاری گرم |

شنبه شب در بهاری گرم | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Saturday Night in Hot Springs |  National Geographic Photo Of Day

 این تصویر در خیابان اصلی کافه  "مونتانا "  Montana به ثبت رسیده است. چند دوست را می بیند که از کافه بیرون آمده اند و در خیابان خلوت روبه روی کافه در حال گپ زدن و بازیگوشی هستند. این تصویر در یک شنبه شب معمولی در روزهای گرم بهاری توسط عکاس"کاسترن باکمن "  Carsten Bockermann گرفته شده است.

الهه افهامی