انعکاس | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Reflections | National Geographic Photo Of Day

در این تصویر راهبی را می بینید که در مقابل معبدی در "کامبودیاس انکر"  Cambodia’s Angkor ایستاده و به ژرفای زندگی اش

خیره مانده است.

ما بعد از بعد از صحبت کردن با این راهب متوجه شدیم که نمی توانیم، زندگی را در کلماتی که او توصیف می کند بگنجانیم.

این تصویر را عکاس "انمان " Annmon به ثبت رسانیده است.

دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

انعکاس ; تصویر برگزیده روز نشنال جئوگرافیک |

انعکاس | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Reflections | National Geographic Photo Of Day

در این تصویر راهبی را می بینید که در مقابل معبدی در "کامبودیاس انکر"  Cambodia’s Angkor ایستاده و به ژرفای زندگی اش

خیره مانده است.

ما بعد از بعد از صحبت کردن با این راهب متوجه شدیم که نمی توانیم، زندگی را در کلماتی که او توصیف می کند بگنجانیم.

این تصویر را عکاس "انمان " Annmon به ثبت رسانیده است.

الهه افهامی