درخشان سرخ | A Brilliant Blush   در این تصویر منظره ای از غروبی سرخ در بیابان های آریزونا را می بینید. در این بیابان گیاهان "ساگورو" ( Suguaro ) به مدت 175 سال عمر می کند. ساگورو برای مقابله با آفتاب سوزان در خود چندین لیتر آب ذخیره می کنند به همین دلیل بیش از شش تن وزن دارند. این عکس توسط  "دریسی اینگرام " (Darcy Ingram) به ثبت رسیده است.
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

درخشان سرخ |

درخشان سرخ | A Brilliant Blush   در این تصویر منظره ای از غروبی سرخ در بیابان های آریزونا را می بینید. در این بیابان گیاهان "ساگورو" ( Suguaro ) به مدت 175 سال عمر می کند. ساگورو برای مقابله با آفتاب سوزان در خود چندین لیتر آب ذخیره می کنند به همین دلیل بیش از شش تن وزن دارند. این عکس توسط  "دریسی اینگرام " (Darcy Ingram) به ثبت رسیده است.

الهه افهامی