گربه وحشی در حال پرسه زدن | عکس روز نشنال جئوگرافیک 

On the Prowl | Natinal Geohgraphics photo of Day

این گربه وحشی در حالی که داشت در پارک ملی یلو استون پرسه می زد، در دام دوربین ما افتاد. گربه های وحشی به شدت گریزان از انسان ها هستند. غذای اصلی آنها هم گوزن و آهو است.
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

گربه وحشی در حال پرسه زدن |

 گربه وحشی در حال پرسه زدن | عکس روز نشنال جئوگرافیک 

On the Prowl | Natinal Geohgraphics photo of Day

این گربه وحشی در حالی که داشت در پارک ملی یلو استون پرسه می زد، در دام دوربین ما افتاد. گربه های وحشی به شدت گریزان از انسان ها هستند. غذای اصلی آنها هم گوزن و آهو است.

پدرام ادیب