ایتالیا پیتزا را به عنوان میراث جهانی به یونسکو معرفی کرد

کشور ایتالیا درخواست ثبت پیتزای ناپل را به عنوان میراث فرهنگی به یونسکو ارسال کرده است تا در سال آینده در لیست این مرکز قرار بگیرد.

اگر یونسکو با در خواست ایتالیا موافق کند و پیتزای ناپل به لیست یونسکو اضافه شود اتفاق بسیار جالبی خواهد بود چرا که در فهرست یونسکو هیچ نوع فرهنگ غذایی به عنوان میراث جهانی ثبت نشده و این احتمال وجود دارد با انتخاب پیتزا این اتفاق جالب برای اولین بار رخ دهد.

کاندیدا شدن این پیتزا توسط یونسکو تایید شده است . 

مذاکرات 200 کشور در این مورد آغاز خواهد شد.

حدود 850 هزار امضا  از سراسر دنیا از ژاپن گرفته تا آرژانتین برای به ثبت رسیدن این پیتزا جمع آوری شده است .

کمیسیون تایید کننده یوسنکو عنوان کرده که پیتزای ناپل می تواند مرکز فرهنگ شهر ناپل و ایتالیا باشد و سنبل ایتالیا در تمام دنیا .

طبق آخرین آمار صنعت پیزای ناپل توانسه بیش از  100 هزار نفر را به اشتغال بکشاند .

تصمیم گیری برای ثبت در لیست تا سال 2017 به طول خواهد انجامید .

پیزا ناپل www.karnaval.ir0
پیزا ناپل www.karnaval.ir1

اخبار روز گردشگری را درکارناوال دنبال کنید …..

دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

ایتالیا پیتزا را به عنوان میراث جهانی به یونسکو معرفی کرد |

ایتالیا پیتزا را به عنوان میراث جهانی به یونسکو معرفی کرد

کشور ایتالیا درخواست ثبت پیتزای ناپل را به عنوان میراث فرهنگی به یونسکو ارسال کرده است تا در سال آینده در لیست این مرکز قرار بگیرد.

اگر یونسکو با در خواست ایتالیا موافق کند و پیتزای ناپل به لیست یونسکو اضافه شود اتفاق بسیار جالبی خواهد بود چرا که در فهرست یونسکو هیچ نوع فرهنگ غذایی به عنوان میراث جهانی ثبت نشده و این احتمال وجود دارد با انتخاب پیتزا این اتفاق جالب برای اولین بار رخ دهد.

کاندیدا شدن این پیتزا توسط یونسکو تایید شده است . 

مذاکرات 200 کشور در این مورد آغاز خواهد شد.

حدود 850 هزار امضا  از سراسر دنیا از ژاپن گرفته تا آرژانتین برای به ثبت رسیدن این پیتزا جمع آوری شده است .

کمیسیون تایید کننده یوسنکو عنوان کرده که پیتزای ناپل می تواند مرکز فرهنگ شهر ناپل و ایتالیا باشد و سنبل ایتالیا در تمام دنیا .

طبق آخرین آمار صنعت پیزای ناپل توانسه بیش از  100 هزار نفر را به اشتغال بکشاند .

تصمیم گیری برای ثبت در لیست تا سال 2017 به طول خواهد انجامید .

پیزا ناپل www.karnaval.ir0
پیزا ناپل www.karnaval.ir1

اخبار روز گردشگری را درکارناوال دنبال کنید …..

پدرام ادیب