نقطه داغ | عکس روز نشنال جئوگرافی 

Hot Spot | National Geographic Photo of Day

یک جنگلبان در حال بررسی گدازه‌های جدید ایجاد شده از کوه آتشفشانی نیاموراگیراست. نیاموراگیرا فعال‌ترین کوه آتفشانی در آفریقاست و در پارک ملی ویرونگا در جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارد. این قله سه هزار متری هر دو سال یک‌بار به شدت فوران می‌کند. در پیش زمینه عکس بقایایی سولفوری از آخرین فوران کوه آتفشان را می‌بینید.
دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

نقطه داغ |

نقطه داغ | عکس روز نشنال جئوگرافی 

Hot Spot | National Geographic Photo of Day

یک جنگلبان در حال بررسی گدازه‌های جدید ایجاد شده از کوه آتشفشانی نیاموراگیراست. نیاموراگیرا فعال‌ترین کوه آتفشانی در آفریقاست و در پارک ملی ویرونگا در جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارد. این قله سه هزار متری هر دو سال یک‌بار به شدت فوران می‌کند. در پیش زمینه عکس بقایایی سولفوری از آخرین فوران کوه آتفشان را می‌بینید.

زينب شيرازی