صفوف منظم | عکس برگزیده روز نشنال جئوگرافیک

Decorous Procession | Natinal Geographic's Photo Of The Day

جزیره بالی در اندونزی به خاطر مزارع سرسبزش مشهور است. بیش تر ساکنان این جزیره را جمعیت هندوها تشکیل داده است و دراین تصویر هم شما جمعی از هندوها را می بینید که آنها در صف هایی منظم  در حال انجام مراسم تطهیر روزانه شان هستند. این تصویر توسط "سایا فیودن ویفیک  " (Syafiudin Vifick ) به ثبت رسیده است.
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

صفوف منظم |

صفوف منظم | عکس برگزیده روز نشنال جئوگرافیک

Decorous Procession | Natinal Geographic's Photo Of The Day

جزیره بالی در اندونزی به خاطر مزارع سرسبزش مشهور است. بیش تر ساکنان این جزیره را جمعیت هندوها تشکیل داده است و دراین تصویر هم شما جمعی از هندوها را می بینید که آنها در صف هایی منظم  در حال انجام مراسم تطهیر روزانه شان هستند. این تصویر توسط "سایا فیودن ویفیک  " (Syafiudin Vifick ) به ثبت رسیده است.

الهه افهامی