به چشمان خود ایمان داشته باش | عکس روز نشنال جئوگرافیک

  Butter Believe Your Eyes | National Geographic Photo Of Day

عکاس ، آچینتیا گوچایت این عکس جالب را طی سفر خود به کشور هند به ثبت رسانده است . زمانی که به این سنگ نگاه می کنید به این فکر می کنید که نیروی جاذبه هیچ اثری بر روی سنگ نمی گذارد و دلیل آن قرارگیری آن بدین شکل می باشد .  طبق باور مردم خدای کریشنا این سنگ را این گونه در این مکان قرار داه است .

دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

به چشمان خود ایمان داشته باش |

به چشمان خود ایمان داشته باش | عکس روز نشنال جئوگرافیک

  Butter Believe Your Eyes | National Geographic Photo Of Day

عکاس ، آچینتیا گوچایت این عکس جالب را طی سفر خود به کشور هند به ثبت رسانده است . زمانی که به این سنگ نگاه می کنید به این فکر می کنید که نیروی جاذبه هیچ اثری بر روی سنگ نمی گذارد و دلیل آن قرارگیری آن بدین شکل می باشد .  طبق باور مردم خدای کریشنا این سنگ را این گونه در این مکان قرار داه است .

یزدان مرشدزاده