نقاشی آهسته | A Slow Draw   " ریچارد بارنس " ( Richard Barnes ) عکاس این تصویر بی نظیر است. او در اینباره می گوید : " شیره درختان در شب بهتر جاری می شود ، بنابراین کارگران در تاریکی ، با استفاده از چراغ های مهتابی ، نور لازم برای کار را فراهم می کنند. و من این عکس را با فاصله ی زمانی ثبت کردم تا حرکت نور در شب را به نمایش بگذارم. "
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

نقاشی آهسته | A Slow Draw

نقاشی آهسته | A Slow Draw   " ریچارد بارنس " ( Richard Barnes ) عکاس این تصویر بی نظیر است. او در اینباره می گوید : " شیره درختان در شب بهتر جاری می شود ، بنابراین کارگران در تاریکی ، با استفاده از چراغ های مهتابی ، نور لازم برای کار را فراهم می کنند. و من این عکس را با فاصله ی زمانی ثبت کردم تا حرکت نور در شب را به نمایش بگذارم. "