امروز کارناوال چمدان بسته است تا به مزرعه فیل ها برود، مزرعه ای که مامنی امن برای این حیوانات بزرگ و احساسی شده است.
به مهمانی فیل ها می رویم تا یک روز کامل را در کنارشان گذرانده، در چشمانشان نگاه کرده و آن ها را بیشتر بشناشیم.
راه های ارتباط برقرار کردن و مراقبت از آن ها را یاد گرفته و دوستشان باشیم، در جنگل فیل سواری کرده و در یک رودخانه با آنها آب بازی کنیم.
و در پایان روز مطمئنا نگاه مهربان و آرام این حیوانات، قلب شما را تسخیر خواهد کرد.

این مزرعه  ، تجربه ی بی نظیر مراقبت از یک موجود زنده به نام  ، فیل را برای بازدید کنندگان فراهم آورده است.

تجربه ای که مسئولیت پذیری را در انسان ها زنده خواهد کرد تا شاید کمی از خود خواهی آن ها بکاهد.

تا به اینجا آمده و در حد توان، قدمی برای حمایت از این جانداران بی آزار بردارند.

بنابراین با ما به مزرعه ” فیل ها پاتارا ” در تابلند آمده، و فیل خود را برای همراهی انتخاب کنید …

فیل0
This is search results
در حال بارگذاری ...