شهری نفرین شده در هندوستان …

جایی که امروز از آن تنها خرابه هایی بیش باقی نمانده است …

بنگار در گذشته یک شهر بوده که زندگی در آن جریان داشته ، اما به ناگه متروکه شد …

هنوز بعد از این همه سال که از ساخت این شهر در سال ۱۵۷۳ می گذرد ، مشخص نیست که چه شد مردمان بنگار دیارشان را ترک کردند ؛ خودشان رفتند یا آن ها را قتل علم کردند …

چیزی که بنگار را عجیب می کند این است که گفته ها و شنیده ها حاکی از آن است که شب هنگام ارواحی در میان خرابه های شهر پرسه می زنند ، ارواحی که شاید بنگار آن ها را تسخیر کرده است ..

همراه کارناوال باشید .

شهر بنگار0
This is search results
در حال بارگذاری ...