زمانی که خورشید در حال طلوع بر بالای قله ی " اوسمنا " (‌ Osmena )، در یکی از جزایر فیلپین بود، " ام.سی دانیل سیرونی " ( Mc Daniels Cirunay ) این عکس فوق العاده را ثبت کرد. او درباره این عکس می گوید : " من منتظر طلوع خورشید بودم اما مه آسمان را پوشانده بود. در همین حال به سمت دیگر نگاه کردم و متوجه شدم، باد شدید در حال کنار زدن ابر و مه است. بنابراین آماده شدم تا در زمان مناسب و درست هنگامی که کمی نور بر روی قله و کمپ تابیده می شود، عکس را بگیرم. "
دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

کمپ ابر | Cloud Camp

زمانی که خورشید در حال طلوع بر بالای قله ی " اوسمنا " (‌ Osmena )، در یکی از جزایر فیلپین بود، " ام.سی دانیل سیرونی " ( Mc Daniels Cirunay ) این عکس فوق العاده را ثبت کرد. او درباره این عکس می گوید : " من منتظر طلوع خورشید بودم اما مه آسمان را پوشانده بود. در همین حال به سمت دیگر نگاه کردم و متوجه شدم، باد شدید در حال کنار زدن ابر و مه است. بنابراین آماده شدم تا در زمان مناسب و درست هنگامی که کمی نور بر روی قله و کمپ تابیده می شود، عکس را بگیرم. "

مینا جعفری