عکاس ، آکینوری کوسکی این عکس را در یک ایستگاه قطار که برف سنگینی باریده بود گرفته است . بارش برف در چند روز اخیر بسیاری از بخش های کشور ژاپن را سفید پوش کرده بود . مامور قطار ساعت خود را چک می کند و منتظر حرکت است و امیدوار به این است تا مسافری از قطار جا نماند و این جالب است که قطار سر وقت حرکت کرد ولی مسافری سوار بر قطار نشد . دلیلش بارش شدید برف بود .
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

زمان رفتن | Time to Go

عکاس ، آکینوری کوسکی این عکس را در یک ایستگاه قطار که برف سنگینی باریده بود گرفته است . بارش برف در چند روز اخیر بسیاری از بخش های کشور ژاپن را سفید پوش کرده بود . مامور قطار ساعت خود را چک می کند و منتظر حرکت است و امیدوار به این است تا مسافری از قطار جا نماند و این جالب است که قطار سر وقت حرکت کرد ولی مسافری سوار بر قطار نشد . دلیلش بارش شدید برف بود .