این مارمولک مدیترانه ای خانگی ( تورکیکوس ) که در خانه ی داریوش کوچارسکی و کورنلیا کوچارسکا عکاسان این عکس  زندگی می کند ، بسیار جالب و بامزه به دوربین خیره شده است . مارمولک درون محفظه ای شیشه ای قرار گرفته  و داخل این شیشه بصورت زیست بوم اصلی این خزنده ساخته شده است . از گیاهان گرفته تا میزان رطوت . در این عکس سرش را از زیر یک برگ بیرون آورده و به دوربین نگاه می کند .
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

دالی موشه | Peekaboo

این مارمولک مدیترانه ای خانگی ( تورکیکوس ) که در خانه ی داریوش کوچارسکی و کورنلیا کوچارسکا عکاسان این عکس  زندگی می کند ، بسیار جالب و بامزه به دوربین خیره شده است . مارمولک درون محفظه ای شیشه ای قرار گرفته  و داخل این شیشه بصورت زیست بوم اصلی این خزنده ساخته شده است . از گیاهان گرفته تا میزان رطوت . در این عکس سرش را از زیر یک برگ بیرون آورده و به دوربین نگاه می کند .

یزدان مرشدزاده